28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد
روابط عمومی شورای ملی مبلمان
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد
ممنوعیت صادرات نوپان روکش شده با کاغذ پیرو بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران مورخ 97/11/28 صادرات نوپان روکش شده با کاغذ ،نوپان خام تلقی شده و مشمول ممنوعیت صادرات  میباشد.