28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

اخبار تشکل ها

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
نادر سیف معاون تشکلهای اتاق ایران روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون، رتبه بندی شرکتها بر عهده اتاق ایران می باشد و در این خصوص مشارکت تشکل ها نقش بسزایی در اجرایی شدن و پیشبرد اهداف خواهد داشت، لذا خواهشمند است نسبت به همکاری با مرکز ملی رتبه بندی اقدام لازم را به عمل آورید.